Đổi mới, sáng tạo trong một số doanh nghiệp cơ khí Việt Nam

KT&PT, số 233(II), tháng 11 năm 2016, tr. 27-34
Tóm tắt:
Đây là một bài viết về đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam. Sau khi tổng hợp một số vấn đề lý thuyết và những nghiên cứu có liên quan đã thực hiện, nghiên cứu này tập trung vào phân tích, đánh giá thực trạng đổi mới, sáng tạo của ngành cơ khí nói chung và trong bốn doanh nghiệp được lựa chọn. Kết quả nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp đều nỗ lực trong đổi mới sáng tạo nhưng còn nhiều hạn chế, có sự khác nhau về mức độ, phạm vi và thành tựu đạt được. Với các doanh nghiệp, cạnh tranh không chỉ là áp lực, mà còn là động lực mạnh của đổi mới sáng tạo. Đổi mới sáng tạo mang lại nhiều lợi ích, doanh nghiệp nào có mức độ đa dạng hóa sản phẩm cao sẽ có nhiều cơ hội, giải pháp thực hiện. Tạo dựng môi trường cạnh tranh, có nhiều mối liên kết trong kinh doanh, đầu tư phát triển nguồn lực quan trọng và văn hóa sáng tạo là những yếu tố cần thiết để các doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo tốt hơn.
Từ khóa: Đổi mới, sáng tạo, doanh nghiệp cơ khí, cạnh tranh, động lực.
Tra cứu bài báo