Giai đoạn phát triển và khả năng tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

KT&PT, số 233(II), tháng 11 năm 2016, tr. 51-56
Tóm tắt:
Tiếp cận được nguồn vốn vay ngân hàng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Áp dụng lý thuyết thể chế, bài báo nghiên cứu tác động của giai đoạn phát triển đến khả năng tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng thông qua khảo sát 214 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở giai đoạn mới thành lập có những bất lợi hơn trong khi vay ngân hàng so với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở giai đoạn phát triển và trưởng thành. Kết quả nghiên cứu đã gợi ý cho các cơ quan, ban ngành/tổ chức và bản thân doanh nghiệp trong việc hỗ trợ cải thiện khả năng tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp ở giai đoạn mới thành lập.
Từ khóa: Giai đoạn phát triển, doanh nghiệp nhỏ và vừa, vốn vay ngân hàng.
Tra cứu bài báo