Học hỏi của tổ chức (Organizationl Leaning): Tình huống của một tập đoàn tại Việt Nam

KT&PT, số 233(II), tháng 11 năm 2016, tr. 2-8
Tóm tắt:
Bài báo trình bày một nghiên cứu khám phá về học hỏi của tổ chức của một tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam để tìm hiểu tổ chức này học hỏi từ các nguồn khác nhau như thế nào và cách thức họ thể chế hóa quá trình học hỏi của mình nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và kinh doanh của tổ chức.
Từ khóa: Tổ chức học hỏi, học hỏi của tổ chức, quản trị nguồn nhân lực, Việt Nam.
Tra cứu bài báo