Kiểm nghiệm mô hình của King &Grace (2012) về các yếu tố ảnh hưởng tới sức mạnh thương hiệu bên trong tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

KT&PT, số 233(II), tháng 11 năm 2016, tr. 104-113
Tóm tắt:
Nghiên cứu này xem xét sự ảnh hưởng của các yếu tố môi trường định hướng quan hệ, môi trường xã hội hóa và tính mở tới sức mạnh thương hiệu bên trong tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mô hình của King & Grace (2012) trên cơ sở thu thập ý kiến của những người làm việc tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn Hà Nội theo phương pháp phỏng vấn nhóm tập trung và khảo sát bằng bảng hỏi hơn 200 nhân viên và người quản lý các ngân hàng thương mại Việt Nam tại Hà Nội. Kết quả cho thấy môi trường định hướng quan hệ và môi trường xã hội hóa có ảnh hưởng lớn tới cả cam kết với thương hiệu và hành động hướng tới thương hiệu của nhân viên. Vì vậy, các nhà quản lý ngân hàng cần thấy được những yếu tố môi trường làm việc là rất quan trọng trong việc hình thành thái độ và hành vi tích cực của nhân viên hướng tới thương hiệu ngân hàng mình.
Từ khóa: Cam kết với thương hiệu, hành động hướng tới thương hiệu, ngân hàng thương mại,sức mạnh thương hiệu bên trong.
Tra cứu bài báo