Năng lực và hiệu quả lãnh đạo tại các tổ chức công và tư ở Việt Nam

KT&PT, số 233(II), tháng 11 năm 2016, tr. 89-95
Tóm tắt:
Để có một góc nhìn mới trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc khu vực công và tư tại Việt Nam trước xu thế hội nhập, bằng phương pháp phỏng vấn sâu kết hợp với dữ liệu thứ cấp, bài viết tập trung làm rõ những ảnh hưởng của môi trường thể chế, cách thức tuyển dụng, đào tạo và bổ nhiệm hiện nay đến năng lực và hiệu quả lãnh đạo, từ đó gợi ý một số giải pháp nhằm nâng cao công tác này tại các tổ chức thuộc hai khu vực nói trên.
Từ khóa: Năng lực lãnh đạo, hiệu quả lãnh đạo, lãnh đạo.
Tra cứu bài báo