Nhân tố tác động đến năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam

KT&PT, số 233(II), tháng 11 năm 2016, tr. 43-50
Tóm tắt:
Phương pháp nghiên cứu tình huống được thực hiện tại 4 doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam nhằm phát hiện các nhân tố quan trọng tác động đến năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong 3 năm gần đây cả 4 công ty đều thực hiện đổi mới sáng tạo sản phẩm và quy trình, 3 công ty thực hiện đổi mới marketing và một công ty thực hiện đổi mới tổ chức. Nhân tố có tác động mạnh đến năng lực đổi mới sáng tạo là: lãnh đạo ủng hộ đổi mới sáng tạo, nghiên cứu thị trường, đầu tư công nghệ và liên kết mạng lưới. Từ đó, tác giả đã đưa ra các khuyến nghị giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo.
Từ khóa: Đổi mới sáng tạo, năng lực đổi mới sáng tạo, nhân tố tác động đến năng lực đổi mới sáng tạo.
Tra cứu bài báo