Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả ứng dụng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam

KT&PT, số 233(II), tháng 11 năm 2016, tr. 114-121
Tóm tắt:
Hệ thống thông tin kế toán có vai trò quan trọng trong quản lý kinh tế, đặc biệt trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới hiện nay. Việc ứng dụng hiệu quả hệ thống thông tin kế toán sẽ cải tiến chất lượng báo cáo đầu ra, giảm thời gian, chi phí xử lý và lưu trữ thông tin. Bài viết đã tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên với số quan sát hợp lệ là 220 và sử dụng phương pháp thống kê mô tả, kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá, phân tích hồi quy nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả ứng dụng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 nhân tố chính tác động đến hiệu quả ứng dụng hệ thống thông tin kế toán gồm chất lượng hệ thống, chất lượng thông tin, chất lượng dịch vụ, cam kết của nhà quản lý và môi trường doanh nghiệp. Trong đó nhóm các biến số thuộc chất lượng hệ thống là đặc biệt quan trọng. Doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống thông tin kế toán đạt chất lượng và có những phương hướng chiến lược phù hợp nhằm triển khai hệ thống này có hiệu quả.
Từ khóa: Chất lượng hệ thống, hệ thống thông tin kế toán, hiệu quả ứng dụng.
Tra cứu bài báo