Đầu tư xây dựng thương hiệu cho các cơ sở giáo dục thông qua hoạt động marketing: Nghiên cứu tình huống CFVG

KT&PT, số 234, tháng 12 năm 2016, tr. 95-102
Tóm tắt: Thương hiệu là tài sản vô hình của cơ sở giáo dục. Giáo dục là sản phẩm vô hình với các đặc trưng riêng, đặt ra những thách thức đặc thù cho hoạt động marketing (Mazzarol, 1998). Theo đó, hai cặp nhân tố thành công quan trọng ảnh hưởng đến thương hiệu của một cơ sở giáo dục là: (i) Hình ảnh và nguồn lực; (ii) Liên kết và sáp nhập. Vì vậy, yêu cầu đầu tư xây dựng và phát triển thương hiệu cho các cơ sở giáo dục trở nên cần thiết. Thương hiệu mạnh không chỉ phản ánh chất lượng và hiệu quả của hoạt động đào tạo, mà còn mang lại cho cơ sở giáo dục một hình ảnh tích cực, tạo dựng niềm tin cho người học, cho xã hội. Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý là thương hiệu đầu tiên và uy tín về các chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế tại Việt Nam. Những định hướng đầu tư và phát triển thương hiệu CFVG thời gian qua có thể gợi ý đề xuất một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho các cơ sở giáo dục.
Từ khóa: Cơ sở giáo dục, Trung Tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG), xây dựng thương hiệu
Tra cứu bài báo