Kinh tế Việt Nam 2016 và một số khuyến nghị chính sách thúc đẩy tăng trưởng 2017

KT&PT, số 234, tháng 12 năm 2016, tr. 2-10
Tóm tắt: Năm 2016 là năm bắt đầu một chu kỳ mới trong nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 với bối cảnh kinh tế vĩ mô đang thay đổi. Kinh tế Việt Nam bên cạnh những thành tựu, những thuận lợi, cơ hội phát triển mới là những tồn tại, khó khăn và mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam trong những năm tới sẽ gặp những thách thức nhất định. Bài viết tập trung đánh giá những diễn biến kinh tế vĩ mô năm 2016, nhấn mạnh đến những khó khăn, thách thức và yêu cầu mới đặt ra cho công tác quản lý và điều hành kinh tế của Việt Nam. Tác giả cũng đề xuất một số khuyến nghị về chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2017 và những năm tiếp theo.
Từ khóa: Kinh tế Việt Nam; tăng trưởng kinh tế; chính sách kinh tế.
Tra cứu bài báo