Quản trị thu nhập, rủi ro bất cân xứng thông tin và mô hình định giá tài sản: Nghiên cứu thực nghiệm tại thị trường Việt Nam

KT&PT, số 234, tháng 12 năm 2016, tr. 49-57
Tóm tắt: Sử dụng phương pháp hồi quy hai bước của Fama và MacBeth (1973), nghiên cứu này tiến hành kiểm định nhân tố quản trị thu nhập trong mô hình định giá tài sản tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố quản trị thu nhập góp phần giải thích sự biến động lợi suất phụ trội của các danh mục theo thời gian. Tuy nhiên, không tìm thấy bằng chứng cho thấy nhân tố quản trị thu nhập giải thích sự khác biệt về lợi suất phụ trội giữa các danh mục. Do đó, không thể kết luận nhân tố quản trị thu nhập đại diện cho rủi ro bất cân xứng thông tin và là một nhân tố trong mô hình định giá tài sản tại Việt Nam.
Từ khóa: Quản trị thu nhập; rủi ro bất cân xứng thông tin; mô hình định giá tài sản; hồi quy hai bước
Tra cứu bài báo