Cấu trúc vốn và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

KT&PT, số 234(II), tháng 12 năm 2016, tr. 24-33
Tóm tắt:
Nghiên cứu này kiểm chứng mối tương quan giữa cấu trúc vốn (tập trung vào kỳ hạn nợ) và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Vận dụng mô hình tác động ngẫu nhiên trên bộ dữ liệu thu thập từ 61 các công ty cổ phần niêm yết có quy mô nhỏ và vừa trong giai đoạn 2011 - 2014, các tác giả nhận thấy việc sử dụng nợ có ảnh hưởng thuận chiều tới Tobin’s q nhưng ngược chiều tới ROE của nhóm doanh nghiệp này. Ngoài ra, các biến phi tài chính là thời gian niêm yết và lĩnh vực kinh doanh cũng tác động đáng kể tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.
Từ khóa: Cấu trúc vốn, Nợ, Tobin’s q, ROE, Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Tra cứu bài báo