Chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo ngành kinh tế ở tỉnh Thái Nguyên

KT&PT, số 234(II), tháng 12 năm 2016, tr. 41-49
Tóm tắt:
Thái Nguyên là một tỉnh có nhiều tiềm năng và lợi thế cho phát triển kinh tế - xã hội, với thế mạnh của ngành công nghiệp và lĩnh vực du lịch sinh thái. Có nhiều yếu tố tạo động lực cho phát triển kinh tế và cơ cấu lại nền kinh tế của tỉnh Thái Nguyên. Trong đó, chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo ngành kinh tế đóng một vai trò quan trọng. Bài viết xem xét cơ cấu đầu tư theo ngành kinh tế ở tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2005 - 2015; đánh giá mức độ tác động của các yếu tố tới chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo ngành kinh tế, đề xuất giải pháp chuyển dịch cơ cấu đầu tư theo ngành kinh tế ở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.
Từ khóa: Chuyển dịch cơ cấu đầu tư; cơ cấu đầu tư; giải pháp; tỉnh Thái Nguyên.
Tra cứu bài báo