Định hình phương thức quản trị chuỗi cung ứng

KT&PT, số 234(II), tháng 12 năm 2016, tr. 81-91
Tóm tắt:
Quy trình sản xuất ngày càng trở nên phức tạp hơn và có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp ở nhiều quốc gia. Nhiều công trình đã tập trung nghiên cứu quy trình này được điều phối và quản trị như thế nào. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây chưa làm rõ các yếu tố bên ngoài và bên trong có ảnh hưởng như thế nào đến sự lựa chọn phương thức quản trị chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Dựa trên các nghiên cứu trước đây, nghiên cứu này đề xuất một mô hình khái niệm gồm hai chiều. Chiều thứ nhất là các yếu tố quyết định bao gồm ba yếu tố: môi trường thể chế, cơ cấu ngành và đặc trưng của giao dịch. Chiều thứ hai là phương thức quản trị chuỗi cung ứng bao gồm năm phương thức quản trị các giao dịch kinh tế theo chuỗi cung ứng: hợp đồng thị trường; hợp đồng sản xuất; hợp đồng quan hệ tương hỗ; hợp đồng sản xuất quan hệ tương hỗ; và nhất thể hóa theo chiều dọc. Nghiên cứu này mô tả sự lựa chọn phương thức quản trị chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong 5 phương thức trên cơ sở ba yếu tố quyết định trên.
Từ khóa: Mô hình quản trị, yếu tố quyết định, chuỗi cung ứng, chi phí giao dịch.
Tra cứu bài báo