Đo lường sự thành công nghề nghiệp của lao động di cư đến thành phố Hồ Chí Minh

KT&PT, số 234(II), tháng 12 năm 2016, tr. 50-60
Tóm tắt:
Nghiên cứu này đo lường sự thành công nghề nghiệp của lao động di cư đến thành phố Hồ Chí Minh bằng cách ứng dụng mô hình PLS-SEM, sử dụng kết hợp mô hình đại diện và mô hình cấu thành. Chỉ số thành công bao gồm hai khía cạnh: sự thành công chủ quan và sự thành công khách quan. Sự thành công chủ quan được phân chia thành 4 loại: hài lòng với công việc, hài lòng với nghề nghiệp, hài lòng với cuộc sống, thành công chủ quan đánh giá bằng tiêu chuẩn của người khác. Sự thành công khách quan được đo lường thông qua sự thăng tiến. Chỉ số tổng hợp cho thấy sự thành công chủ quan có vai trò quan trọng hơn sự thành công khách quan. Mục tiêu của chỉ số này là 1) cung cấp thông tin tổng quan về sự thành công nghề nghiệp của lao động di cư 2) sử dụng cho các nghiên cứu vi mô về sự thành công của lao động di cư.
Từ khóa: Mô hình cấu thành; mô hình đại diện; mô hình đa bậc; sự thành công nghề nghiệp.
Tra cứu bài báo