Giải pháp tăng cường an ninh tài chính trong hoạt động ngân hàng

KT&PT, số 234(II), tháng 12 năm 2016, tr. 34-40
Tóm tắt:
Hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đang tiềm ẩn nhiều yếu kém và rủi ro: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản cao; tính ổn định, hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh chưa cao; năng lực quản trị còn nhiều bất cập. Ngoài ra, nhóm lợi ích và sở hữu chéo giữa các ngân hàng lớn làm cho tính lệ thuộc lẫn nhau và rủi ro hệ thống cao. Do vậy, nếu những rủi ro và yếu kém này không được xử lý kịp thời sẽ tác động xấu đến ổn định kinh tế vĩ mô và hệ thống tài chính quốc gia. Vì vậy, việc nâng cao an ninh tài chính trong hoạt động ngân hàng là cấp thiết để tránh sự đổ vỡ của hệ thống ngân hàng và sự đổ vỡ của nền kinh tế.
Từ khóa: An ninh tài chính, nợ xấu, ngân hàng, rủi ro.
Tra cứu bài báo