Học hỏi của tổ chức trong các cơ sở giáo dục đại học: Nghiên cứu theo tình huống tại một trường đại học công lập ở Việt Nam

KT&PT, số 234(II), tháng 12 năm 2016, tr. 92-99
Tóm tắt:
Chủ đề nghiên cứu về học hỏi của tổ chức đã được nhiều học giả quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu thực nghiệm về học hỏi của tổ chức trong bối cảnh giáo dục đại học. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về học hỏi của tổ chức trong lĩnh vực giáo dục đại học thông qua việc kiểm định tác động của yếu tố sự tham gia của nhân viên vào các quyết định tới quá trình học hỏi của tổ chức, cũng như ảnh hưởng của quá trình học hỏi của tổ chức tới kết quả hoạt động của một trường đại học công lập ở Việt Nam. Nghiên cứu cứu định lượng dựa trên khảo sát 136 cán bộ quản lý, giảng viên của nhà trường trong năm 2015. Các kỹ thuật phân tích dữ liệu đã được sử dụng để đánh giá chất lượng thang đo và kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tham gia của cán bộ, giảng viên tới các quyết định có tác động đáng kể đến quá trình học hỏi của tổ chức và quá trình học hỏi này cũng ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả hoạt động của nhà trường.
Từ khóa: Học hỏi của tổ chức, giáo dục đại học, đại học công lập.
Tra cứu bài báo