Mối quan hệ giữa CSR và sự tham gia của người lao động trong các công ty tại Việt Nam

KT&PT, số 234(II), tháng 12 năm 2016, tr. 61-70
Tóm tắt:
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định mối quan hệ giữa CSR và sự tham gia của người lao động. Phương pháp nghiên cứu định lượng đã được sử dụng trong nghiên cứu này. Tác giả khảo sát 262 người lao động đang làm việc trong các công ty tại Việt Nam. Dữ liệu được xử lý định lượng thông qua các bước kiểm định độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích nhân tố khẳng định CFA, kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính SEM, kiểm định Bootstrap. Kết quả nghiên cứu xác định bảo vệ môi trường và tuân thủ luật pháp của các công ty có tác động trực tiếp đến sự tham gia của người lao động và tác động gián tiếp đến sự tham gia của người lao động thông qua yếu tố nhận dạng tổ chức.
Từ khóa: CSR, nhận dạng tổ chức, sự tham gia của người lao động.
Tra cứu bài báo