Phân tích định tính tác động của thuế và tham nhũng tới tăng trưởng của doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, số 234(II), tháng 12 năm 2016, tr. 11-23
Tóm tắt:
Nghiên cứu nhằm phân tích tác động của thuế và tham nhũng tới tăng trưởng của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Phương pháp ước lượng OLS và phương pháp sử dụng biến công cụ kết hợp hiệu ứng cố định (IV – FE) được sử dụng trên bộ dữ liệu của 1377 doanh nghiệp từ năm 2005 tới 2011 của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế và Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA). Kết quả cho thấy cả thuế và tham nhũng đều có ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng của doanh nghiệp. 1 điểm phần trăm tăng lên của tỷ lệ hối lộ trên doanh thu sẽ làm giảm 16.8883% doanh thu, tác động này lớn hơn 4.5 lần lớn hơn so với tác động của thuế tới doanh nghiệp. Từ đó, các đề xuất được đưa ra cho chính phủ Việt Nam nhằm làm giảm gánh nặng thuế và tham nhũng tới các doanh nghiệp.
Từ khóa: Biến công cụ; doanh nghiệp vừa và nhỏ; doanh nghiệp Việt Nam; dữ liệu bảng; hối lộ; tham nhũng; thuế.
Tra cứu bài báo