Thu nhận tri thức của quản lý địa phương: Các tiền đề và hiệu quả

KT&PT, số 234(II), tháng 12 năm 2016, tr. 71-80
Tóm tắt:
Mục tiêu của bài viết này nhằm nghiên cứu các chuyên gia nước ngoài và quản lý địa phương của các công ty con của các Công ty đa quốc gia (MNCs), hoặc các liên doanh, tương tác đểtác động đến việc học hỏi của các nhà quản lý địa phương như thế nào; và để điều tra việc thu nhận tri thức của các quản lý địa phương từ chuyên gia nước ngoài ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả công việc của họ. Để đạt được các mục tiêu đó, các nghiên cứu sử dụng cả hai phương pháp thăm dò định lượng và phương pháp định tính. Dữ liệu được thu thập từ các cuộc điều tra và phỏng vấn tại 109 công ty liên doanh quốc tế tại Việt Nam, bao gồm dữ liệu đôi từ 68 cặp chuyên gia nước ngoài-quản lý địa phương. Qua khảo sát, nghiên cứu này khẳng định giả thuyết cho rằng chuyên gia nước ngoài thúc đẩy chuyển giao tri thức ẩn. Nó cũng cho thấy rằng người nhận có tác động mạnh mẽ lên việc thu nhận tri thức hơn người chuyển giao. Ngoài ra, chúng tôi thấy rằng trong các tri thức khác nhau được chuyển giao trong tương tác giữa chuyên gia nước ngoài-quản lý địa phương, chỉ có kiến thức ‹chuyên môn ẩnđạt được› là ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của quản lý địa phương.
Từ khóa: Chuyên gia nước ngoài, quản lý địa phương, thu nhận tri thức, Việt Nam, quản lý đa văn hóa, chuyển giao tri thức.
Tra cứu bài báo