Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ

KT&PT, số 235, tháng 1 năm 2017, tr. 95-104
Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu dựa trên cơ sở đo lường mức độ hài lòng về kết quả hoạt động kinh doanh của 456 chủ doanh nghiệp. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy Logistic để phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố cơ chế chính sách,khả năng phản ứng với môi trường kinh doanh, nguồn lực vật chất và con người, khả năng tạo thế cạnh tranh và trách nhiệm với cộng đồng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Từ khóa: Hiệu quả hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, Cần Thơ
Tra cứu bài báo