Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam: Tiếp cận bằng hồi quy phân vị

KT&PT, số 235, tháng 1 năm 2017, tr. 60-70
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tác giả phân tích số liệu của 81 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam, giai đoạn 2009- 2015 với kỹ thuật xử lý dữ liệu bảng và hồi quy phân vị. Kết quả cho thấy hiệu quả hoạt động chịu sự tác động của cấu trúc vốn, cơ cấu tài sản, khả năng thanh toán, thuế thu nhập doanh nghiệp và rủi ro kinh doanh. Trong đó, khả năng thanh toán, rủi ro kinh doanh tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động. Trên từng phân vị khác nhau thì mức độ tác động của từng yếu tố cũng khác nhau. Ở phân vị càng cao, tác động của cấu trúc vốn và nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động càng mạnh. Ngược lại, khả năng thanh khoản, rủi ro kinh doanh càng cao thì hiệu quả hoạt động càng thấp và ở phân vị càng thấp thì mức suy giảm của hiệu quả hoạt động càng nhiều.
Từ khóa: Cấu trúc vốn, dữ liệu bảng, hiệu quả hoạt động, hồi quy phân vị
Tra cứu bài báo