Điều chỉnh mô hình tăng trưởng kinh tế để vượt bẫy thu nhập trung bình ở Việt Nam

KT&PT, số 235, tháng 1 năm 2017, tr. 13-21
Tóm tắt: Bối cảnh phát triển kinh tế tại Việt Nam gần đây đã có nhiều băn khoăn về việc Việt Nam đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình hay chưa và Việt Nam cần làm gì để không rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Bài viết đã sử dụng phương pháp thống kê và so sánh giữa nền kinh tế sập bẫy thu nhập trung bình và thực trạng kinh tế Việt Nam; đồng thời sử dụng phương pháp phân tích tình huống để trả lời cho câu hỏi trên. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra có sự tồn tại mối quan hệ giữa bẫy thu nhập trung bình và tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng khẳng định nền kinh tế Việt Nam đang rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Cuối cùng, bài viết đề xuất điều chỉnh mô hình tăng trưởng kinh tế một cách toàn diện và triệt để giúp Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.
Từ khóa: Thu nhập trung bình Việt Nam; Mô hình tăng trưởng kinh tế; Bẫy thu nhập trung bình; Thoát bẫy thu nhập trung bình; Thu nhập trung bình và tăng trưởng
Tra cứu bài báo