Động cơ thúc đẩy ý định chia sẻ thông tin tiêu dùng trên facebook: Nghiên cứu thực địa trên nhóm sinh viên tại Hà Nội

KT&PT, số 235, tháng 1 năm 2017, tr. 79-87
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm giải thích động cơ thúc đẩy ý định chia sẻ thông tin tiêu dùng trên Facebook của sinh viên Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập thông qua một cuộc khảo sát trực tuyến được tiến hành đối với 208 người dùng Facebook là sinh viên tại Hà Nội vào năm 2016. Kết quả phân tích dữ liệu với mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) cho thấy ý định chia sẻ thông tin tiêu dùng trên Facebook của người dùng bị tác động bởi cả động cơ bên ngoài (nhu cầu về lợi ích vật chất, nhu cầu hòa đồng xã hội, nhu cầu học hỏi) và bên trong (sự đồng cảm và nhu cầu tự thể hiện bản thân). Với kết quả đạt được, nghiên cứu cung cấp những gợi ý hữu ích đối với các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy ý định chia sẻ thông tin về sản phẩm/dịch vụ của người sử dụng mạng xã hội nói chung và Facebook nói riêng nhằm đạt được mục tiêu marketing qua phương tiện truyền thông xã hội.
Từ khóa: Ý định chia sẻ thông tin, lợi ích vật chất, hòa đồng xã hội, sự đồng cảm, tự thể hiện bản thân
Tra cứu bài báo