Áp dụng phương pháp sản xuất tinh gọn (LEAN) tại các doanh nghiệp ở Việt Nam: Chặng đường đi đến thành công

KT&PT, số 235(II), tháng 01 năm 2017, tr. 76-83
Tóm tắt:
Phương pháp sản xuất tinh gọn (LEAN) được biết đến là một trong những phương pháp sản xuất hiệu quả giúp nâng cao năng lực cạnh tranh về năng suất, chất lượng, chi phí của doanh nghiệp thông qua loại bỏ lãng phí và cải tiến liên tục (Liker, 2006). LEAN bao gồm một tập hợp các công cụ, kỹ thuật, nguyên tắc giúp LEAN loại bỏ các hoạt động không tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm của doanh nghiệp. Trong điều kiện hạn chế các nguồn lực về con người, công nghệ, trình độ thì việc áp dụng cùng lúc đồng bộ các công cụ, kỹ thuật và nguyên tắc của LEAN là khó khả thi với các doanh nghiệp Việt Nam. Do đó, bài viết đề xuất lộ trình bốn giai đoạn áp dụng LEAN thành công với các công cụ và kỹ thuật tương ứng của LEAN trong điều kiện Việt Nam hiện nay gồm: (1) Ổn định hóa hệ thống, (2) Tiêu chuẩn hóa hệ thống, (3) Trôi chảy hóa hệ thống và (4) Tinh gọn hóa hệ thống.
Từ khóa: Phương pháp sản xuất LEAN, áp dụng thành công, doanh nghiệp Việt Nam.
Tra cứu bài báo