Đảm bảo và cải thiện cơ cấu thu nhập của người lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức ở Hà Nội

KT&PT, số 235(II), tháng 01 năm 2017, tr. 48-55
Tóm tắt:
Thông qua tài liệu điều tra, khảo sát thu nhập của người lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức ở Hà Nội năm 2014, bài viết đề xuất một số biện pháp về đảm bảo và cải thiện cơ cấu thu nhập của đối tượng lao động này nhằm tạo cho họ có việc làm ổn định và có cơ hội lựa chọn công việc phù hợp với khả năng của họ; tăng cường quản lý để lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức có hợp đồng lao động; nâng cao trình độ đào tạo của người lao động; nghiên cứu hình thức trợ giúp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự nguyện; cũng như nghiên cứu các hình thức trợ giúp xã hội để họ được tham gia vào chương trình giảm nghèo, bảo trợ xã hội, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của Nhà nước.
Từ khóa: Thu nhập; cơ cấu thu nhập; khu vực phi chính thức; Hà Nội; lao động di cư làm thuê.
Tra cứu bài báo