Đầu tư công từ ngân sách nhà nước tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011- 2015 và những gợi ý chính sách

KT&PT, số 235(II), tháng 01 năm 2017, tr. 24-30
Tóm tắt:
Bài viết này tập trung đánh giá tổng quan về đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011-2015 và chỉ ra một số hạn chế trong quản lý đầu tư công như: tỷ trọng chi đầu tư từ ngân sách nhà nước còn thấp; tiến độ triển khai thực hiện các dự án chậm; đầu tư dàn trải, hiệu quả đầu tư và nợ đọng xây dựng cơ bản vẫn ở mức cao. Qua đó, tác giả đề xuất giải pháp tăng cường quản lý đầu tư công trên địa bàn thành phố trên các phương diện: hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, đẩy mạnh huy động nguồn vốn, đẩy mạnh phân cấp, giám sát và đánh giá hiệu quả đầu tư; thanh tra, kiểm tra và nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn các cán bộ quản lý đầu tư công. Các giải pháp này sẽ chuyển biến bức tranh đầu tư công hiện nay trên địa bàn thành phố Hải Phòng, sớm đưa Hải Phòng trở thành thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại.
Từ khóa: Đầu tư công, phân cấp, quản lý đầu tư công, đầu tư phát triển, ngân sách nhà nước.
Tra cứu bài báo