Giải pháp đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng miền núi phía Bắc

KT&PT, số 235(II), tháng 01 năm 2017, tr. 39-47
Tóm tắt:
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định mục tiêu, đến 2020, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Bài viết này phân tích thực trạng kinh tế - xã hội của Tuyên Quang trong so sánh với các tỉnh miền núi phía Bắc nhằm định vị trình độ phát triển của Tuyên Quang trong khu vực. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đến cuối năm 2016, khoảng 2/3 số chỉ tiêu đo lường trình độ phát triển kinh tế - xã hội của Tuyên Quang đã đạt mức khá trong khu vực. Điều đó đồng nghĩa với việc để đạt được mục tiêu đề ra, từ nay đến năm 2020, Tuyên Quang phải phấn đấu đưa số chỉ tiêu còn lại đạt mức khá. Bài viết đề xuất một số giải pháp giúp Tuyên Quang đạt được mục tiêu đề ra.
Từ khóa: Tuyên Quang, miền núi phía Bắc, kinh tế - xã hội, phát triển.
Tra cứu bài báo