Mối quan hệ giữa năng lực cảm xúc của lãnh đạo cấp trung với sự hài lòng của nhân viên và kết quả hoạt động của các Ngân hàng thương mại Việt Nam

KT&PT, số 235(II), tháng 01 năm 2017, tr. 65-75
Tóm tắt:
Nghiên cứu này kiểm tra sự tác động của yếu tố năng lực cảm xúc của lãnh đạo cấp trung đến sự hài lòng của nhân viên và kết quả hoạt động kinh doanh của các chi nhánh ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả chỉ ra rằng: Tất cả yếu tố thuộc năng lực quản lý cấp trung có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của các chi nhánh ngân hàng thương mại Việt Nam. Tuy nhiên, sự tác động này có sự khác nhau. Trong khi đó, biến ‘thấu hiểu cảm xúc’ và ‘quản lý cảm xúc’ có tác động cả trực tiếp và gián tiếp qua biến trung gian là ‘sự hài lòng của nhân viên’ đến kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Ngược lại, biến ‘nhận biết cảm xúc’ chỉ tác động gián tiếp và ‘sử dụng cảm xúc’ chỉ tác động trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh ngân hàng hàng thương mại Việt Nam.
Từ khóa: Năng lực cảm xúc, sự hài lòng của nhân viên, kết quả hoạt động của ngân hàng.
Tra cứu bài báo