Phát triển kinh tế nông trại: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

KT&PT, số 235(II), tháng 01 năm 2017, tr. 16-23
Tóm tắt:
Bài viết này nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế nông trại. Về lý luận, phát triển kinh tế nông trại là quá trình tăng lên cả về chất và lượng; sự thay đổi về cơ cấu, thể chế, chủng loại, tổ chức trước thay đổi về thị trường. Các chính sách và thể chế của Nhà nước, đầu tư công, thị trường đầu vào và đầu ra, sự tham gia hợp tác, liên kết sản xuất, kinh doanh và đặc điểm của các nông trại có ảnh hưởng lớn đến phát triển nông trại. Về thực tiễn, để phát triển kinh tế nông trại cần tập trung tháo gỡ các hộ nông dân sản xuất nhỏ phát triển, khuyến khích phát triển các trang trại và doanh nghiệp quy mô lớn, thừa nhận sự tồn tại tất yếu và cần thiết của tầng lớp nông dân không đất.
Từ khóa: Nông trại, kinh tế nông trại, phát triển kinh tế nông trại.
Tra cứu bài báo