Tác động của các yếu tố vĩ mô đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp Việt Nam: Tiếp cận bằng mô hình véc tơ tự hồi quy trên dữ liệu bảng (PVAR)

KT&PT, số 235(II), tháng 01 năm 2017, tr. 84-95
Tóm tắt:
Bài viết nghiên cứu tác động của các biến vĩ mô đến cấu trúc vốn doanh nghiệp trong giai đoạn suy thoái và phục hồi kinh tế. Tác giả phân tích số liệu của 82 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam, Quý 1/2007-Quý 2/2016, kỹ thuật xử lý PVAR. Kết quả cho thấy, trong giai đoạn suy thoái kinh tế tốc độ tăng trưởng kinh tế, thị trường trái phiếu, thị trường tín dụng tác động tích cực đến cấu trúc vốn, ngược lại thị trường chứng khoán tác động tiêu cực đến cấu trúc vốn. Khi nền kinh tế phục hồi tăng trưởng kinh tế tác động tích cực và thị trường trái phiếu, thị trường tín dụng, thị trường chứng khoán lại tác động ngược chiều với cấu trúc vốn. Bên cạnh đó, cấu trúc vốn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố vi mô như khả năng sinh lời, cơ cấu tài sản, quy mô, tốc độ tăng trưởng và khả năng thanh khoản.
Từ khóa: Cấu trúc vốn, suy thoái kinh tế, PVAR.
Tra cứu bài báo