Tác động của đầu tư tới tăng trưởng kinh tế tại các địa phương ở Việt Nam

KT&PT, số 235(II), tháng 01 năm 2017, tr. 10-15
Tóm tắt:
Bài viết phân tích tác động của các loại vốn đầu tư (bao gồm đầu tư công, đầu tư tư nhân và đầu tư FDI) đến tăng trưởng kinh tế các địa phương tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ có đầu từ trực tiếp nước ngoài (FDI) có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế của các địa phương Việt Nam còn đầu tư công và đầu tư tư nhân không có tác động đáng kể. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số giải pháp nâng cao tác động của đầu tư tới tăng trưởng kinh tế địa phương thông qua nâng cao hiệu quả đầu tư cũng như thu hút, sử dụng và quản lí hiệu quả nguồn vốn đầu tư.
Từ khóa: Đầu tư, đầu tư công, đầu tư tư nhân, đầu tư FDI, tăng trưởng kinh tế, địa phương, Việt Nam.
Tra cứu bài báo