Tác động của nhân tố học tập của tổ chức tới kết quả kinh doanh: Nghiên cứu tại tập đoàn VT

KT&PT, số 235(II), tháng 01 năm 2017, tr. 96-104
Tóm tắt:
Nghiên cứu này tập trung đánh giá tác động của các nhân tố học tập của tổ chức tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả phân tích từ 202 cán bộ lãnh đạo các đơn vị kinh doanh của VT cho thấy trong 4 nhân tố học tập của tổ chức, có hai nhóm nhân tố ảnh hưởng tích cực đến kết quả kinh doanh là “tính hệ thống” và “chuyển giao và tích hợp tri thức”. Hai nhân tố còn lại là “cam kết của lãnh đạo về học tập”; “văn hóa mở và chấp nhận thử nghiệm” không cho thấy ảnh hưởng rõ ràng tới kết quả kinh doanh. Dựa vào kết quả phân tích, nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị cho các doanh nghiệp nhằm cải thiện kết quả kinh doanh thông qua việc học tập của tổ chức.
Từ khóa: Kết quả kinh doanh, học tập của tổ chức, tính hệ thống.
Tra cứu bài báo