Tài chính chăm sóc y tế và mô hình bảo hiểm y tế tại Việt Nam

KT&PT, số 235(II), tháng 01 năm 2017, tr. 2-9
Tóm tắt:
Chăm sóc sức khỏe là một trong những trụ cột chính thuộc hệ thống an sinh xã hội của mỗi quốc gia, trong đó tài chính chăm sóc y tế được coi là vấn đề cốt lõi. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích so sánh thống kê. Kết quả phân tích các mô hình tài chính chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế tại các nước làm rõ vai trò của bảo hiểm trong tài chính y tế. Kết quả phân tích cũng chỉ ra sự kết hợp giữa công và tư trong mô hình bảo hiểm liên quan đến vấn đề bao phủ và hiệu quả của bảo hiểm đối với tài chính chăm sóc sức khỏe tại mỗi quốc gia. Kết quả phân tích tài chính chăm sóc y tế của Việt Nam chỉ ra điểm yếu của mô hình với tỷ lệ chi trả trực tiếp cao dẫn đến hiệu quả về đảm bảo thấp và làm giảm tính bền vững của hệ thống an sinh xã hội.
Từ khóa: Chi phí y tế, bảo hiểm y tế nhà nước, bảo hiểm y tế thương mại, tài chính chăm sóc y tế.
Tra cứu bài báo