Tăng phí dịch vụ có ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử?: Nghiên cứu tại thành phố Cần Thơ

KT&PT, số 235(II), tháng 01 năm 2017, tr. 105-112
Tóm tắt:
Nhằm nghiên cứu hành vi của khách hàng thay đổi như thế nào khi ngân hàng tăng phí sử dụng dịch vụ, bài viết khảo sát 335 khách hàng sử dụng ngân hàng điện tử tại thành phố Cần Thơ. Kết quá nghiên cứu cho thấy có sự thay đổi số lượng giao dịch trước và sau tăng phí dịch vụ ngân hàng điện tử. Tuy nhiên, sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Điều này cho thấy việc tăng phí không ảnh hưởng đến hành vi của những người sử dụng ngân hàng điện tử. Bên cạnh đó, các yếu tố như trình độ sau đại học, thu nhập trên 10 triệu VND và thời gian sử dụng trên 3 năm có ảnh hưởng đến số lượng giao dịch. Từ kết quả nghiên cứu, một số giải pháp đã được đề xuất.
Từ khóa: ATM, Cần Thơ, dịch vụ ngân hàng, ngân hàng điện tử, tăng phí dịch vụ.
Tra cứu bài báo