Tiền tố tự nhiên và xã hội cho ý định tiêu dùng bền vững: Một ước lượng PLS

KT&PT, số 235(II), tháng 01 năm 2017, tr. 56-64
Tóm tắt:
Tiêu dùng bền vững đang ngày càng được xã hội quan tâm và đầu tư nghiên cứu. Trên nền tảng thuyết hành vi hoạch định (TPB), nghiên cứu dựa vào lý thuyết vốn xã hội và gắn kết với tự nhiên để xây dựng mô hình giải thích cho ý định tiêu dùng bền vững. Tiếp cận cấu trúc tuyến tính PLS trên cỡ mẫu gồm 228 người tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ 7 trong tổng số 8 giả thuyết. Kết quả tái khẳng định thuyết TPB, trong đó thái độ có tác động mạnh nhất lên ý định. Riêng thái độ chịu ảnh hưởng tích cực từ vốn xã hội và gắn kết với tự nhiên; đáng lưu ý là vốn xã hội có ảnh hưởng lớn hơn. Điểm nổi bật khác là vốn xã hội cũng tác động dương lên gắn kết với tự nhiên. Ngoài ra, với kỹ thuật PLS, bài viết cũng chỉ ra rằng vốn xã hội như là khái niệm bậc hai kiểu cấu thành (formative) từ hai thành phần là kết nối rộng và kết giao thân thiết.
Từ khóa: Tiêu dùng bền vững, thuyết hành vi hoạch định, vốn xã hội, gắn kết với tự nhiên, PLS-SEM.
Tra cứu bài báo