Giải pháp thoát nghèo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước

KT&PT, số 236, tháng 2 năm 2017, tr. 52-60
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến tái nghèo của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước và đề xuất một số giải pháp nhằm thoát nghèo cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua thu thập số liệu từ 120 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Bình Phước và ứng dụng mô hình hồi quy Binary Logistics Regression cho việc phân tích số liệu, nghiên cứu đã xác định được các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến tình trạng tái nghèo của các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số được sắp xếp theo thứ tự như sau: (1) số người phụ thuộc của hộ; (2) tuổi của chủ hộ; (3) trình độ học vấn của chủ hộ, (4) được vay vốn ngân hàng; (5) diện tích đất của hộ. Kết quả nghiên cứu có thể làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp nhằm giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước thoát nghèo bền vững.
Từ khóa: Hộ gia đình, dân tộc thiểu số, tái nghèo, thoát nghèo, giải pháp
Tra cứu bài báo