Một số vấn đề về cải cách chế độ đại diện quyền chủ sở hữu tại hệ thống doanh nghiệp nhà nước nhằm góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

KT&PT, số 236, tháng 2 năm 2017, tr. 2-8
Tóm tắt: Vấn đề xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam vẫn là chủ đề được Đảng và Nhà nước rất quan tâm. Đây rõ ràng là điều không thể chậm trễ hơn được nữa nếu Việt Nam muốn không lạc hậu trong dòng chảy của nền kinh tế thị trường thế giới. Trên thực tế, mặc dù đã trải qua 30 năm chuyển đổi mô hình kinh tế, song cho đến nay Việt Nam vẫn chưa có một thể chế kinh tế thị trường đầy đủ và đúng nghĩa. Một trong những nguyên nhân của sự chậm trễ này, theo tác giả, bắt nguồn từ quá trình chậm đổi mới và cải cách nhanh hệ thống doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Bài viết này sẽ bàn vấn đề về lựa chọn bước đi mô hình tiếp tục đổi mới chế độ đại diện quyền chủ sở hữu tại hệ thống DNNN ở Việt Nam - một trong những rào cản chính của tiến trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam.
Từ khóa: Thể chế; kinh tế thị trường; doanh nghiệp nhà nước; chế độ sở hữu
Tra cứu bài báo