Các nhân tố ảnh hưởng đến thương mại song phương giữa Việt Nam và các đối tác thương mại

KT&PT, số 236(II), tháng 02 năm 2017, tr. 10-20
Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu là phân tich các nhân tố anh hương đến thương mại song phương giữa Viêt Nam và 52 quốc gia từ năm 2001 đến năm 2011. Sử dụng dữ liêu đươc thu thập từ Trung tâm Thương mại Quốc tế, Tổ chức Hơp tác và Phát triển Kinh tế, Quỹ Tiền tê Quốc tế và Ngân hàng Thế giới, kết qua hồi quy tìm thấy quy mô nền kinh tế, khoang cách văn hoa, khoang cách kinh tế, mức độ cai tiến công nghê của Viêt Nam, độ mơ cửa nền kinh tế, quy mô dân số Viêt Nam, tỷ giá hối đoái và đường biên giới chung co anh hương đến thương mại song phương giữa Viêt Nam và các nước đối tác. Ngoài ra, áp dụng phương pháp tinh tốc độ hội tụ, nghiên cứu còn tìm thấy các đối tác thương mại tiềm năng mới của Viêt Nam như châu Phi và Tây Nam Á.
Từ khóa: Mô hình lực hấp dẫn, thương mại song phương, Việt Nam.
Tra cứu bài báo