Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến doanh nhân Việt Nam hiện nay

KT&PT, số 236(II), tháng 02 năm 2017, tr. 2-9
Tóm tắt:
Đăc điểm của cộng đồng doanh nhân mỗi quốc gia, dân tộc là hê qua đươc tạo nên bơi chinh yếu tố chủ quan của mỗi doanh nhân, nhưng không thể thoát ly môi trường thể chế, kinh tế, văn hoa, xa hội xung quanh. Nghiên cứu này tập trung tìm hiểu bốn nhom nhân tố co anh hương lớn đến doanh nhân Viêt Nam, đo là: (1) Điều kiên tự nhiên và phương thức san xuất; (2) Xa hội truyền thống và quá trình giao lưu văn hoa; (3) Môi trường thể chế (đăc biêt là thể chế chinh trị, bộ máy hành chinh và hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức quan lý nhà nước về kinh tế); (4) Toàn cầu hoa và hội nhập kinh tế quốc tế. Kết qua nghiên cứu cho thấy nhom nhân tố thứ 3 và thứ 4 co anh hương lớn nhất đến cộng đồng doanh nhân Viêt Nam.
Từ khóa: Đặc điểm doanh nhân Việt Nam, các nhân tố môi trường.
Tra cứu bài báo