Chính sách dịch vụ việc làm công cho người lao động ở Hà Tĩnh: Thực trạng và giải pháp

KT&PT, số 236(II), tháng 02 năm 2017, tr. 73-82
Tóm tắt:
Bài viết này nghiên cứu thực trạng và giai pháp về chinh sách dịch vụ viêc làm công cho người lao động ơ Hà Tĩnh trên cơ sơ khung lý thuyết về chinh sách dịch vụ viêc làm công ơ cấp độ địa phương. Theo đo, nghiên cứu sẽ tiếp cận hê thống các chinh sách dịch vụ viêc làm công trên cơ sơ các chinh sách kết nối cung cầu lao động. Giai pháp chinh sách dịch vụ viêc làm công cho tỉnh Hà Tĩnh là phai giai quyết đươc sự mâu thuẫn giữa lựa chọn các hoạt động cung cấp dịch vụ: dịch vụ công bằng hay hiêu qua; đam bao viêc làm cho những lao động thất nghiêp dài hạn hay cho những lao động mới gia nhập thị trường lao động; tập trung vào những nhom lao động yếu thế hay cung cấp dịch vụ cho tất ca mọi người lao động; cung cấp dịch vụ trực tiếp hay co thể thuê ngoài; chinh sách cạnh tranh hay hơp tác với các tổ chức cung cấp dịch vụ viêc làm tư nhân.
Từ khóa: Dịch vụ việc làm công; chính sách dịch vụ việc làm công; chính sách dịch vụ việc làm công cho người lao động ở Hà Tĩnh.
Tra cứu bài báo