Nghiên cứu mối quan hệ giữa chiến lược marketing và hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của các doanh nghiệp chế biến đồ gỗ cao su tại khu vực miền Đông Nam Bộ

KT&PT, số 236(II), tháng 02 năm 2017, tr. 21-33
Tóm tắt:
Bài viết phân tich mối quan hê tác động giữa chiến lươc marketing xuất khẩu và hiêu qua kinh doanh xuất khẩu của các doanh nghiêp chế biến đồ gỗ cao su ơ khu vực miền Đông Nam Bộ. Trong nghiên cứu này, mô hình tổng quát của Cavusgil & Zou (1994) và các mô hình nghiên cứu khác đươc áp dụng. Mô hình nghiên cứu chinh thức bao gồm năm nhân tố thành phần đo lường chiến lươc marketing xuất khẩu là Chiến lươc thich nghi san phẩm, Chiến lươc thich nghi giá, Sử dụng kênh xuất khẩu trực tiếp, Hoạt động quang cáo nước ngoài, Hỗ trơ nhà phân phối nước ngoài và một nhân tố đo lường Hiêu qua kinh doanh xuất khẩu. Kết qua cho thấy bốn gia thuyết đươc chấp nhận, một gia thuyết không đươc chấp nhận là Hỗ trơ nhà phân phối nước ngoài co tác động dương đến hiêu qua kinh doanh xuất khẩu. Dựa vào kết qua nghiên cứu, chúng tôi đề xuất một số hàm ý quan trị cho các doanh nghiêp chế biến đồ gỗ cao su nhằm nâng cao hiêu qua kinh doanh xuất khẩu.
Từ khóa: Chiến lược marketing, hiệu quả kinh doanh xuất khẩu, chế biến đồ gỗ cao su.
Tra cứu bài báo