Nghiên cứu sự không hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công trên dữ liệu lớn (Big data)

KT&PT, số 236(II), tháng 02 năm 2017, tr. 94-102
Tóm tắt:
Do đăc thù của dịch vụ hành chinh công, viêc đo lường sự không hài lòng của khách hàng giúp đánh giá chất lương dịch vụ chinh xác hơn viêc đo lường sự hài lòng. Người dân thường thể hiên thái độ không hài lòng qua các ý kiến trên các trang mạng xa hội. Vì vậy, thao luận của người dân trên các trang mạng xa hội là nguồn thông tin quan trọng để phân tich phan hồi của họ về sự không hài lòng đối với các dịch vụ hành chinh công. Hê thống thu thập và phân tich dữ liêu lớn trên mạng xa hội (social listening) và phương pháp thống kê mô ta co thể giúp tìm hiểu, đo lường sự không hài lòng của người dân, từ đo gơi ý cho các cơ quan công quyền đánh giá đúng chất lương dịch vụ đồng thời co giai pháp cai thiên chất lương dịch vụ hành chinh công.
Từ khóa: Dịch vụ công, hành chính công, sự không hài lòng, sự hài lòng, dữ liệu lớn, big data.
Tra cứu bài báo