Những nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn của các công ty xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

KT&PT, số 236(II), tháng 02 năm 2017, tr. 34-42
Tóm tắt:
Trên cơ sơ tổng hơp một số lý thuyết điển hình về cơ cấu nguồn vốn và các kết qua thực nghiêm từ các nghiên cứu trước đo, nghiên cứu cố gắng làm rõ những nhân tố anh hương đến cơ cấu nguồn vốn của các doanh nghiêp xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Viêt Nam. Mẫu nghiên cứu gồm 47 công ty cổ phần niêm yết trên HNX và HOSE giai đoạn 2008 - 2015. Kết qua hồi quy chỉ ra rằng quy mô doanh nghiêp, cơ cấu tài san cố định và thời gian hoạt động là những nhân tố làm tăng hê số nơ; tác động ngươc chiều đươc quan sát cho nhân tố kha năng thanh toán và điều hành vĩ mô; lá chắn thuế phi nơ, tăng trương, kha năng sinh lời và ràng buộc tài chinh khác không gây ra tác động đến hê số nơ. Từ những kết qua thực nghiêm này, tác gia đưa ra một số kiến nghị nhằm xây dựng cơ cấu nguồn vốn hơp lý cho các công ty xây dựng ơ Viêt Nam.
Từ khóa: Cơ cấu nguồn vốn, công ty xây dựng niêm yết, nhân tố ảnh hưởng, Việt Nam.
Tra cứu bài báo