Nữ thành viên hội đồng quản trị và kết quả tài chính trong các công ty niêm yết Việt Nam

KT&PT, số 236(II), tháng 02 năm 2017, tr. 51-63
Tóm tắt:
Sau khi quan sát 100 công ty niêm yết co giá trị vốn hoa lớn nhất trên thị trường chứng khoán trong vòng ba năm 2012-2014, kết qua kiểm định cho thấy số lương nữ thành viên hội đồng quan trị có mối tương quan tiêu cực tới kết qua tài chinh đươc đo lường bằng chỉ số kế toán là ROA (lơi nhuận trên tổng tài san) và ROE (lơi nhuận trên vốn chủ sơ hữu). Tuy nhiên, trong các công ty co chủ tịch hội đồng quan trị là nữ thì mối quan hê dương, với kết qua tài chinh lớn gấp đôi so với trung bình thị trường. So sánh kết qua thống kê mô ta cho thấy vai trò nữ giới trong vị tri lanh đạo của các công ty Viêt Nam là khá tich cực so với thông lê trung bình trên thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Từ khóa: Quản trị công ty, đa dạng giới, nữ thành viên hội đồng quản trị.
Tra cứu bài báo