Sử dụng mô hình Faustmann nhằm xác định luân kỳ khai thác tối ưu cho trồng rừng gỗ lớn

KT&PT, số 236(II), tháng 02 năm 2017, tr. 64-72
Tóm tắt:
Viêt Nam co khoang 3,5 triêu ha rừng trồng, cung cấp gỗ cho công nghiêp chế biến và gop phần cung cấp các dịch vụ hê sinh thái. Tuy nhiên giá trị gỗ khai thác từ rừng trồng còn thấp, do hầu hết các chủ rừng đều lựa chọn chu ky kinh doanh ngắn. Mục tiêu của nghiên cứu là sử dụng mô hình Faustmann nhằm xác định luân ky khai thác tối ưu của Công ty TNHH MTV Hòa Bình, trên cơ sơ đo đề xuất các giai pháp phát triển trồng rừng gỗ lớn. Kết qua cho thấy, chu ky kinh doanh tối ưu đối với rừng trồng keo lai là 11 năm, khi đo giá trị thu nhập thuần (NPV) của một chu ky giao đất đạt cao nhất. Với sự thay đổi về suất chiết khấu, giá bán và chi phi thì khai thác ơ năm thứ 11 vẫn cho giá trị NPV của một chu ky giao đất là lớn nhất. Nghiên cứu đa đề xuất các giai pháp thúc đẩy phát triển trồng rừng gỗ lớn của các công ty lâm nghiêp ơ miền núi phia Bắc, Viêt Nam.
Từ khóa: Mô hình Faustmann, chu kỳ kinh doanh tối ưu, luân kỳ khai thác tối ưu, trồng rừng gỗ lớn, công ty lâm nghiệp.
Tra cứu bài báo