Tác động của tiếp thị tin đồn đến ý định truyền miệng điện tử của người dùng mạng xã hội tại thành phố Cần Thơ

KT&PT, số 236(II), tháng 02 năm 2017, tr. 83-93
Tóm tắt:
Mục tiêu nghiên cứu của bài viết là xác định các yếu tố quan trọng trong chiến dịch tiếp thị tin đồn và đánh giá mức độ anh hương của những yếu tố này đối với ý định truyền miêng điên tử của người tiêu dùng trên môi trường mạng xa hội thông qua biến trung gian - tin nhiêm. Nghiên cứu đa thực hiên một cuộc khao sát lát cắt tại thành phố Cần Thơ, sử dụng video gơi nhớ và phương pháp độ trễ thời gian. Kết qua thu đươc 267 mẫu quan sát của người tiêu dùng để đưa vào đánh giá. Những phân tich theo phương pháp mô hình phương trình cấu trúc cho thấy các yếu tố: sáng tạo, rõ ràng và hài hước co anh hương tich cực đến mức độ tin nhiêm của người tiêu dùng đối với thông điêp tiếp thị và qua đo tác động đến ý định thực hiên hành vi truyền miêng điên tử của họ. Kết qua nghiên cứu cũng gop phần cung cấp bằng chứng khoa học co thể giúp các nhà quan trị trong viêc thiết kế các chương trình buzz marketing đạt hiêu qua lan truyền tối ưu. Cuối cùng, bài báo đề xuất một số hạn chế và hướng nghiên cứu trong tương lai.
Từ khóa: Tiếp thị tin đồn; Truyền miệng điện tử; Tín nhiệm; SEM.
Tra cứu bài báo