Thực trạng liên kết trường đại học - doanh nghiệp: Kết quả nghiên cứu từ góc nhìn doanh nghiệp Việt Nam

KT&PT, số 236(II), tháng 02 năm 2017, tr. 103-114
Tóm tắt:
Liên kết trường đại học - doanh nghiêp là yếu tố quan trọng trong hê thống đổi mới tại các quốc gia phát triển cũng như các quốc gia đang phát triển. Liên kết hiêu qua, thành công sẽ giúp các doanh nghiêp trong nước tiếp cận, cai tiến và truyền bá công nghê; đồng thời giúp các trường đại học co thể nâng cao uy tin đào tạo. Dựa trên ý kiến khao sát hơn 100 doanh nghiêp trong các lĩnh vực khác nhau, bài báo đa xác định những hình thức liên kết trường đại học - doanh nghiêp, xác định và đánh giá mức độ anh hương của các yếu tố thúc đẩy và can trơ hoạt động hơp tác này tại Viêt Nam. Kết qua nghiên cứu của bài báo đa khẳng định vai trò của liên kết trường đại học - doanh nghiêp trong hê thống đổi mới quốc gia và đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy liên kết trường đại học và doanh nghiêp tại Viêt Nam.
Từ khóa: Liên kết, trường đại học, doanh nghiệp, động cơ, cản trở, Việt Nam.
Tra cứu bài báo