Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Terra Motors Việt Nam

KT&PT, số 237(II), tháng 3 năm 2017, tr. 102-112
Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên công ty TNHH Terra Motors Việt Nam. Tổng số 215 phiếu được gửi trực tiếp đến đối tượng điều tra và thu thập trong 01 tháng. Tuy nhiên, chỉ có 200 phiếu đạt yêu cầu và được đưa vào phân tích kiểm định độ tin cậy, phân tích nhân tố khám phá và hồi qui tuyến tính. Kết quả nghiên cứu đã xác định được bốn nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của nhân viên đối với công ty bao gồm: Tiền lương; Công bằng khen thưởng; hỗ trợ lãnh đạo; Cơ hội đào tạo và thăng tiến. Tuy nhiên, hai nhân tố không có sự ảnh hưởng là: Môi trường làm việc và Mối quan hệ với đồng nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy để tăng sự gắn kết của nhân viên, lãnh đạo công ty Terra Motors cần phải thực hiện đồng bộ nhưng vẫn có sự ưu tiên các giải pháp từ vấn đề tiền lương cho đến cơ hội đào tạo và thăng tiến của các nhân viên.
Từ khóa: Sự gắn kết, nhân tố ảnh hưởng, công ty TNHH Terra Motors Việt Nam.
Tra cứu bài báo