Các yếu tố ảnh hưởng đến tiếp nhận tri thức- Nghiên cứu tại chuỗi cung ứng dầu nhờn Petrolimex

KT&PT, số 237(II), tháng 3 năm 2017, tr. 92-101
Tóm tắt:
Nghiên cứu đề xuất một mô hình tổng quát về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận tri thức trong chuỗi cung ứng. Các yếu tố trong mô hình được thu thập từ quá trình tổng quan các nghiên cứu trước đây. Mô hình được kiểm định với mẫu điều tra gồm 1.329 khách hàng, nhà cung cấp là các thành viên trong chuỗi cung ứng dầu nhờn Petrolimex, Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 6 trong 10 yếu tố (biến độc lập) của mô hình, có ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận tri thức của chuỗi cung ứng. Trong đó, các yếu tố mang tính nội tại của mỗi thành viên trong chuỗi có ảnh hưởng nhiều nhất đến khả năng tiếp nhận tri thức. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài báo cũng đề xuất một số gợi ý quản trị nhằm nâng cao khả năng tiếp nhận tri thức của chuỗi cung ứng. Với những đề xuất đó, bài báo hy vọng sẽ giúp các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dầu nhờn Petrolimex nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam nói chung, lựa chọn phương thức tiếp nhận hiệu quả và áp dụng nhanh tri thức bên ngoài vào hoạt động doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.
Từ khóa: Tiếp nhận tri thức, quản trị dựa trên tri thức, học tập trong tổ chức, chuỗi cung ứng.
Tra cứu bài báo