Các yếu tố tác động đến hiệu quả thu hút vốn đầu tư vào các khu kinh tế ven biển miền Trung

KT&PT, số 237(II), tháng 3 năm 2017, tr. 42-49
Tóm tắt:
Nghiên cứu này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả thu hút vốn đầu tư vào các khu kinh tế ven biển miền Trung. Kết quả phân tích từ bộ dữ liệu khảo sát các doanh nghiệp trong khu kinh tế cho thấy có sự chênh lệch giữa mức độ đáp ứng yêu cầu nhà đầu tư và khả năng cung ứng môi trường đầu tư của các khu kinh tế. Vì vậy, trong thời gian tới các nhà quản lý và hoạch định chính sách của các khu kinh tế cần thiết phải hoàn thiện môi trường đầu tư để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nhằm bổ sung các khoảng trống về nguồn lực để phát triển ổn định, bền vững.
Từ khóa: Hiệu quả thu hút đầu tư, khu kinh tế, duyên hải miền Trung.
Tra cứu bài báo